Privacy Policy

Deze privacyverklaring beschrijft hoe uw persoonsgegevens door Mens & Relatie bv (hierna: “De Onderneming”) worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op onze websites (mens-en-relatie.nl, consulentworden.nl, weereenrelatie.nl, mens-relatie.nl, relatierelatie.nl, klaarvooreenrelatie.nl, manenman.nl, vrouwenvrouw.nl) hierna te noemen “de Website” en door het via deze website doorgeven van uw e-mailadres of overige persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u ermee akkoord, ook met de verwerking van die gegevens.

Artikel 1 – Algemeen
1.1. De Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is De Onderneming.
1.2. De Onderneming respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en van haar cliënten. De Onderneming staat ervoor in dat de door haar verkregen persoonsgegevens door haar vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
1.3. De Onderneming past deze privacy voorwaarden mogelijk van tijd tot tijd aan. Als De Onderneming wijzigingen in deze privacy voorwaarden doorvoert, zal zij de betrokkene daarvan voorafgaand informeren, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is, dan wel volgens wettelijk voorschrift gedaan wordt. De Onderneming raadt de betrokkene dan ook aan om deze voorwaarden op eigen initiatief tussentijds te raadplegen.


Artikel 2 – Persoonsgegevens
2.1. Definities
In deze privacy voorwaarden worden termen gebruikt waarvan de betekenis hier wordt toegelicht:
1. Persoonsgegevens: alle informatie die een individuele persoon (“de Betrokkene”) kan identificeren\, zoals: naam, contactgegevens, medische gegevens, geslacht, seksuele voorkeur, geboortedatum, politieke voorkeur, IP-adres, inloggegevens etc.
2. Betrokkene: iedere persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
3. Verwerken van persoonsgegevens: iedere bewerking van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 2.2. De Onderneming kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen:
a. door gebruik van cookies (zie onderstaand); b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1 De Onderneming verwerkt persoonsgegevens die de betrokkene zelf verstrekt, zoals de persoonsgegevens die op de website via het inschrijf- of contactformulier worden opgegeven.
3.2 Persoonsgegevens die per e-mail of telefonisch worden verstrekt, worden verwerkt om het contactverzoek van de betrokkene te behandelen.
3.3 Indien een inschrijving plaatsvindt, verwerkt De Onderneming persoonsgegevens voor zover dat door De Onderneming nodig wordt geacht om een match met een ander lid van De Onderneming te bewerkstelligen en om anderszins uitvoering te geven aan het tussen De Onderneming en de betrokkene gesloten overeenkomst.
3.4 Tijdens het matchproces dat in het kader van de overeenkomst wordt uitgevoerd, zullen foto’s, het profiel en andere relevante informatie omtrent de betrokkene worden uitgewisseld met andere leden van de Onderneming, e.e.a. voor zover De Onderneming dat op enig moment nodig acht om een of meer andere cliënten van De Onderneming te overtuigen tot het leggen van contact met de betrokkene.
3.5 De Onderneming kan persoonsgegevens van haar cliënten delen met andere relatiebemiddelingsbureaus wanneer de Onderneming inschat dat de eigen database onvoldoende (snel) mogelijkheden biedt voor een match van de betrokkene. Andere bureaus zullen uitsluitend de daarvoor nodige informatie ontvangen en deze uitsluitend verwerken voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.
3.6 Andere derde partijen met wie persoonsgegevens van de betrokkene worden gedeeld, bijvoorbeeld de hostingprovider van De Onderneming, zullen slechts persoonsgegevens ontvangen als daar een contractuele of wettelijke grondslag voor is.
3.7 Het gebruik van persoonlijk (beeld)materiaal, bijvoorbeeld naam en foto, voor promotionele doeleinden zal slechts met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de betrokkenen plaatsvinden.
3.8 Een andere reden voor gebruik van persoonsgegevens door de Onderneming is het informeren van de betrokkene over eventuele acties, uitnodigingen of wijzigingen in de dienstverlening. De Onderneming zal dit nooit doen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming/aanmelding daarvoor door de betrokkene, met uitzondering van berichten die overwegend betrekking hebben op de dienstverlening/berichtgeving van De Onderneming waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven;
3.9 Wanneer betrokkene berichten ontvangt, kan hij zich steeds afmelden of uitschrijven. Indien de wijze van uitschrijving niet bij de berichtgeving is vermeld, kan de gebruiker daarvoor een e-mail sturen naar klantenservice@mensrel.nl.